Konfigurasaun Ba Lian

Atu defini Konfigurasaun ba Lian,  buti iha Ikone Lian ne’ebé ita hakarak iha Portal nia leten.
Titulu Deskrisaun Atualijadu ikus
Language Settings Tetum Language Settings Tetum 22-11-2011 04:25:45 by ZELIA MARIA
Language Settings language Settings 15-11-2011 05:52:56 by ZELIA MARIA
Lenguagem Lenguagem 22-11-2011 11:24:54 by ZELIA MARIA
Languages Languages 22-08-2011 05:32:43 by Admin
Konab√° Portal eprocurement Timor-Leste eAprovizionamentu | Presiza Rejistru? | Termus Uza nian | Direitu Autor | Instituisaun sira Relasionadu | Tulun | Legislasaun