Hela-Fatin

Konabá Portal eprocurement Timor-Leste eAprovizionamentu

Governu Timor-Leste utiliza Portal eProcurement Timor-Leste atu sosa no hetan sasan, servisu no obra sira. Kualker tipu husi prosesu aprovizionamentu sira, inklui Tenderizasaun no Pedidu ba Quotas sira, mak publikadu ona ba iha Portal eProcurement Timor-Leste. Ami nia Objetivu mak atu fornese liu tan transparensia iha aprovizionamentu governu nian. Asesu públiku ba proposta permiti sidadaun ho fornesedor hotuhotu atu deskarega (download) proposta sira ne’ebe fo sai hela ho oportunidadi hanesan.

Saida mak portal ne’e halo

Portal eProcurement Timor-Leste mak sitíu interativa ida ne’ebe permite ita:

 • háre tender sira hotuhotu ne’ebe loke, grupu ona tuir tipu negósiu, no
 • asesu no háre konkursu ajudikadu hotuhotu.

Portal ne’e asesível ba membru publiku hotuhotu, grupu no parseiru dezenvolvimentu sira.

Portal ne’e atualizadu lorloron entaun informasaun ne’e atual.

Portal Transparency Timor-Leste lansa ona iha 26 Agostu 2011 husi Sua Excelensia, Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao ho Ministra Finansa, Emilia Pires.

Oinsa’a nia funsionamentu

Utilizador autorizadu sira husi Instituisaun no departamentu sira husi Governu Timor-Leste mak publika dokumentu konkursu ba sitíu inklui:

 • alterasaun
 • pergunta, no
 • resposta husi fornesedor sira no avaliasaun ba proposta.

Wainhira proposta sira ne’ebé aprezenta avalia ona, ami publika informasaun konkursu ajudikadu, inklui fornesedor, montante no dokumentu ruma.

Karakterístika

Buka konkursu sira

Konkursu sira atual bele ba háre iha fatin tuir publikadu konkursu:

 • ohin
 • durante semana kotuk, no
 • Konkursu sira hotuhotu ne’ebé disponível.

Ita mos bele buka konkursu sira tuir kritéria hanesan:

 • Kategoria konkursu (Komputasaun, Konstrusaun, seluk-seluk tan)
 • Tipu konkursu (RFP, RFQ, seluk-seluk tan)
 • Rejiaun (Distritu)
 • Status konkursu (Disponível, Adjudikadu, Kanseladu, seluk-seluk tan)
 • ID Konkursu, no
 • Tipu Instituisaun komprador (Ministériu).
Sei fo hatene ba konkursu sira foun

Rejistrasaun ba utilizador permiti ita atu simu notifikasaun sira iha prosesu konkursu espesifíku.

Utilizador sira bele rejistru sira nia an rasik ho tau sira nia enderesu email no kateogia husi konkursu sira ne’ebe sira interese atu aplika.

Sitíu ne’e sei haruka notifikasaun ida wainhira deit kuandu konkursu foun ida husi kategoria ne’e publika ona iha portal.

Informasaun ba Fornesedor no utilizador sira

Área ba Fornesedor sira iha sitíu fornese relatóriu ba konkursu ajudikadu sira no fornese lista ida husi fornesedor sira hetan listametan (lejislasaun pendenti).

Sitíu ne’e iha ligasaun ba leis aprovizionamentu, prosesu no dokumentu sira ne’ebé relasionadu, no oinsa’a atu partisipa iha konkursu governu nian sira.

Funsionalidadi husi komentáriu permite utilizador sira atu email administrador website hodi tau komentáriu sira no fo resposta.

Saida mak ita hakarak atu atinji liu husi Portal eprocurement Timor-Leste

Transparensia

Liu husi eProcurement Timor-Leste, ema hotuhotu bele ba hare’e faze hotuhotu husi prosesu aprovizionamentu. Entaun,

 • Fornesedor sira hatene oportunidade sira negósiu nian
 • Ajénsia sira governu nian hatene oferta hotuhotu ne’ebe disponível, no
 • Sidadaun sira akompaña prosesu no hatene presu ne’ebé selu ba akijisaun

ida-idak ne’ebé hasa’e kompetisaun no akontabilidadi.

Efisiensia

Stimula redusauan ida signifikativa iha kustu, intermus husi prosesu aprovizionamentu, presu husi bens i servisu ne’ebé atu sosa, no mos ba dezafios balun. Ne’e sei kria uzu ida ne’ebé efesienti liu husi gastu públiku.

Promove dezenvolvimentu

Portal ne’e mak feramentu ida atu ajuda modernaliza no haforsa instituisaun sira no hari’i demokrasia.

Kompras govermentais laos mak ba kestaun lojistik deit no fornesimentu ba suprimentu. Ne’e aspetu esensial ida husi dezenvolvimentu ne’ebé apoiu transformasaun husi instituisaun sira.

eProcurement Timor-Leste mos permite kompras govermentais atu ba uza hanesan instrumentu ida atu promove dezenvolvimentu setor privadu no tulun atu proteja kontra monopoliu no reduz kompetisaun. Ne’e bele tulun promove kresimentu gradual husi produktividadi no permite expansaun husi ekonómia lokal no empreza kiik no média sira.

Informasaun saida mak haruka ba iha portal?

Informasaun tuir mai mak automatikamente tau ba iha portal wainhira operasaun aprovizionamentu ida mosu:

Dokumentu Aprovizionamentu: Wainhira prosesu aprovizionamentu ida hahu:

 • Tipu Diferenti (konkursus, Quotes, seluk-seluk tan)
 • Tipu Diferenti husi Negósiu (Komputasaun, Konstrusaun, seluk-seluk tan)

Jestaun Mudansa ba Proposta: wainhira prosesu aprovizionamentu iha alterasaun ka extensaun ruma.

Perguntas no Respostas husi Fornesedoris: Bainhira deit kuandu fonsedor ruma iha duvidas konabá prosesu aprovizionamentu.

Propostas Fornesedor: wainhira prazu simu propostas atinji ona.

Avaliasaun ba Proposta: hafoin husi abertura no avaliasaun ba propostas.

Oferta ba Adjudikasaun: wainhira fornesedor ida ka liu hetan ajudikasaun.

Taka Lisitasaun: wainhira laiha propostas ka propostas la sufisienti pur ezemplu.

Kansela Lisitasaun: wainhira tan razaun ruma prosesu aprovizionamentu ne’e kanseladu tiha

Jestaun ba Disputa: wainhira fornesedor ka sidadaun ruma la konkorda ho rezultadu ajudikasaun proposta.

Fornesedor sira iha Listametan: hanesan wainhira fornesedor ida la realiza ho produtu, servisu ka obra ka wainhira fornesedor ida la selu impostu (lejislasaun pendente)
Konabá Portal eprocurement Timor-Leste eAprovizionamentu | Presiza Rejistru? | Termus Uza nian | Direitu Autor | Instituisaun sira Relasionadu | Tulun | Legislasaun