Hela-Fatin Tulun 03 - Oportunidadi Negósiu

Buka Oportunidadi Negósiu

Utilizador bele Buka Oportunidadi Negósiu ho utiliza feramentus buka ne’ebé hatudu ona iha pájina prinsipal.

Atu Buka tuir ID Oportunidadi

1. Hatama ID válidu ida husi Dokumentu Aprovizionamentu .

2. Buti iha ikone .

3. Sekarik ID Dokumentu Aprovizionamentu ne’e válidu, pájina detalladu husi rezultadu buka sei hatudu mai.

4. Buti Dokumentu Aprovizionamentu ne’ebé ita hakarak atu háre.

Nota: Sesaun sira ba ID Dokumentu Aprovizionamentu bele oin-oin depende husi status dokumentu (sesaun Prémius bele subar  no mos sesaun Adisaun sira).

 

Atu Buka tuir Testu

1. Hatama testu ida atu buka ba Deskrisaun Dokumentu Aprovizionamentu nia laran.

2. Buti iha ikone .

3. Karik dokumentus koresponde ho kritéria buka mak lista ida husi dokumentu sei mosu mai.

 

Atu Buka tuir Instituisaun Finanseiru

1. Buti butaun Buka tuir Instituisaun Finanseiru. Tela tuir mai sei aprezenta:

2. Hili Intituisaun Finanseiru husi menu drop-down.

3. Hili Departamentu Instituisaun Finanseiru husi lista opsaun.

4. Buti iha ikone .

5. Lista ida husi Dokumentu ne’ebé koresponde ho kritéria selesionadu sei mosu mai.

 

Atu Buka tuir Rejiaun

1. Buti iha ikone Buka tuir Rejiaun. Tela tuir mai sei aprezenta:

2. Hili Rejiaun husi lista opsaun.

3. Buti iha ikone .

4. Lista ida husi Dokumentu ne’ebé koresponde ho kritéria selesionadu sei mosu mai.

 

Utiliza Buka Avansada

1. Buti iha ikone Buka Avansada. Tela tuir mai sei aprezenta:

2. Hili kritéria ida ka hotuhotu husi lista drop-down.

3. Uza Data publikadu Hahu Husi/ba to'o iha opsaun atu filtru uza Publikasaun Intervalu Data ida.

4. Hili Data Prazu simu Proposta Hahu husi/To'o atu filtru tuir Prazu simu Proposta.

5. Buti iha ikone .

6. Lista ida husi Dokumentu ho kritéria selesionadu sei mosu mai.
Titulu Deskrisaun Atualijadu ikus
Pezkiza Preto Pezkiza Preto 22-11-2011 05:07:57 by ZELIA MARIA
Busca Avanzada Busca Avanzada 22-11-2011 03:48:38 by ZELIA MARIA
Biz Opp Tetun Search Biz Opp Tetun Search 22-11-2011 05:07:09 by ZELIA MARIA
Pesquisa pelo Regioao Pesquisa pelo Regioao 22-11-2011 03:47:03 by ZELIA MARIA
Pesquisa per Institucao Pesquisa per Institucao 22-11-2011 03:41:55 by ZELIA MARIA
Procurar Preto Procurar Preto 22-11-2011 03:33:40 by ZELIA MARIA
Oportunidades de Negocios Oportunidades de Negocios 22-11-2011 03:32:31 by ZELIA MARIA
Search Business Opportunities Search Business Opportunities 15-11-2011 03:27:09 by ZELIA MARIA
Biz Opp Search Region Tetum Biz Opp Search Region Tetum 22-11-2011 05:11:32 by ZELIA MARIA
Biz Opp Tetum Peskiza Biz Opp Tetum Peskiza 22-11-2011 05:10:18 by ZELIA MARIA
Biz Opp Adv Search Tetum Biz Opp Adv Search Tetum 22-11-2011 05:13:00 by ZELIA MARIA
search by buyer search by buyer 22-08-2011 06:52:37 by Admin
Search by region Search by region 22-08-2011 06:54:47 by Admin
Advanced search Advanced search 22-08-2011 06:56:12 by Admin
calendar 1 calendar 1 22-08-2011 06:57:25 by Admin
Review Current Tenders Portuguese Review Current Tenders Portuguese 13-12-2011 03:46:58 by ZELIA MARIA
Search tool Search tool 22-08-2011 06:50:10 by Admin
Review Current Tenders Review Current Tenders Tetun 13-12-2011 03:53:17 by ZELIA MARIA
search button search button 22-08-2011 06:51:33 by Admin
Konabá Portal eprocurement Timor-Leste eAprovizionamentu | Presiza Rejistru? | Termus Uza nian | Direitu Autor | Instituisaun sira Relasionadu | Tulun | Legislasaun